Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2019

zoozia
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiliowadusza liliowadusza
6464 bd05
zoozia

July 16 2019

zoozia
6339 809f 500
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viaikari ikari
zoozia
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
zoozia
9878 8f00 500
w głębi serca wszyscy czujemy podobnie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
zoozia
0425 a7b9 500
Reposted fromteijakool teijakool viainsanedreamer insanedreamer
zoozia
9498 8ac2
Reposted fromJustVicky JustVicky viainsanedreamer insanedreamer

July 15 2019

zoozia
2517 113b
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
zoozia
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens viaoll oll
zoozia
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viainsanedreamer insanedreamer
zoozia
0100 f889 500
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
zoozia
1912 7ed8 500
z wywiadu z J.Gajosem
"Co czytali sobie kiedy byli mali"
zoozia
8998 5c58 500
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer
zoozia
6337 ce94
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
zoozia
3703 1cf7 500
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
zoozia
Reposted frombluuu bluuu viaikari ikari
zoozia
0064 99d2 500
Reposted fromczinok czinok viaikari ikari
zoozia
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
zoozia
Far and Away
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl