Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaaimiak aimiak
zoozia
zoozia
6549 2987 500
Reposted fromoll oll
1777 9a9e 500
Reposted fromohnina ohnina vialaluna laluna
zoozia
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja vialaluna laluna
zoozia
The Game is afoot!
Reposted fromfalconwing falconwing viasherlock sherlock
zoozia
zoozia
zoozia
No dobrze, dosyć tego samobiczowania. Czas zapamiętać nauczkę i ruszyć naprzód.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
zoozia
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viainspirations inspirations
zoozia
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viainspirations inspirations
zoozia
4196 7233 500
Reposted fromCattleya Cattleya viainsanedreamer insanedreamer
8281 6afe

play:

it’s a self portrait

Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
zoozia
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
zoozia

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora
Reposted fromlittlefool littlefool viasognito sognito

April 20 2017

zoozia
zoozia
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viazwierzejuczne zwierzejuczne
zoozia
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
zoozia
Reposted frommeem meem viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl