Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

4160 1e8c
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaathlin athlin
zoozia

Im dłużej żyję

Tym częściej

Odpowiadam nie wiem

Na proste pytania.

— Mirosław Welz
1042 2f7a
4077 c1e8 500
Reposted fromfreakish freakish viaWilk-i-lew Wilk-i-lew
zoozia
9383 ea7a 500
Reposted fromverronique verronique viatakegoodcare takegoodcare
zoozia
zoozia
Reposted fromtfu tfu viakasiula kasiula
zoozia
5822 ea6d
Reposted fromleukopenia leukopenia viaikari ikari
zoozia
6995 a01e
Reposted fromNullen Nullen viakasiula kasiula
zoozia
Unikam ludzi, którzy bezczelność mają za odwagę, delikatność za tchórzostwo, a milczenie jako niewiedzę.
— Khalil Gibran
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viakasiula kasiula
zoozia
Nie próbuj, rób! Jeżeli bierzesz się za coś z myślą, że i tak się nie uda, to najprawdopodobniej się nie uda. Musisz wierzyć, że dasz radę i zawsze dawać z siebie sto procent, a zobaczysz, że taka zmiana nastawienia potrafi czynić cuda.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakasiula kasiula
Reposted fromamazondotnessa amazondotnessa viakasiula kasiula
zoozia
7671 d294
Reposted fromlove-autumn love-autumn viakasiula kasiula
zoozia
7569 c2f8
Reposted fromjok jok vialove-autumn love-autumn
zoozia
zoozia
5067 c814 500
Reposted fromzusnA zusnA viaatranta atranta
zoozia
6789 930e 500
Reposted fromfarmaceutka farmaceutka viaatranta atranta
zoozia
8736 d10a
Reposted frompuck152 puck152 viaatranta atranta
zoozia
7769 b517
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaatranta atranta

September 24 2016

zoozia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl